Warunki zachowania gwarancji

Przywileje gwarancyjne przysługują Pacjentom tylko pod warunkiem:

 

1. zgody Pacjenta na pełną diagnostykę radiologiczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia leczenia oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej przed leczeniem, w czasie jego trwania oraz po jego zakończeniu

2. zobowiązania się Pacjenta do regularnych wizyt kontrolnych co 6 miesięcy

3. uzupełnienia wszystkich współistniejących braków zębowych (jakościowych i ilościowych) wg zaleceń lekarza. Pozwala to na odtworzenie jak najlepszych warunków zgryzowych w jamie ustnej i likwidację przeciążeń nowowykonanych prac, które mogłyby prowadzić do ich mechanicznych uszkodzeń.

 

W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest do osobistego i niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego lub lekarza go zastępującego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.